Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de chatdiensten van Toekomstchat

Artikel 1 Definities

De diensten worden aangeboden door P&I Services SARL
De klantendienst kan enkel schriftelijk gecontacteerd worden op Troonstraat 129, 1050 Brussel en telefonisch op 0032 (0)
472-48.22.91

Gebruiker: De natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de dienstverlening.

Dienstverlening: Dienst waarmee Toekomstchat de gebruiker de service biedt om te reageren op vragen via chat.

Artikel 2 De dienstverlening

2.1 Omschrijving

Toekomstchat biedt haar dienstverlening in 1 vorm aan te weten 1:1. Wij maken geen gebruik van fictieve profielen. De chat is geen abonnementsvorm.

2.2 Toekomstchat spant zich in de dienstverlening zo optimaal mogelijk uit te voeren. Desondanks kan het voorkomen dat de inhoud van de dienstverlening niet juist of actueel is of dat de dienstverlening niet optimaal bereikbaar of beschikbaar is.

2.3 Toekomstchat is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van of in direct of indirect verband staat met het gebruik van de dienstverlening.

2.4 Toekomstchat is gerechtigd de dienstverlening, zonder voorafgaande bekendmaking, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen dan wel het gebruik hiervan te beperken, indien dit naar de mening van Toekomstchat noodzakelijk is.

Toekomstchat is niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade door het (tijdelijk) buiten gebruik stellen.

2.5 De gebruiker dient de dienstverlening te gebruiken zoals van een goed/normaal gebruiker mag worden verwacht. Het is de gebruiker niet toegestaan de via de dienstverlening verkregen informatie te vermenigvuldigen, kopiëren, verkopen of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Tevens is het de gebruiker niet toegestaan het gebruik van of de toegang tot de dienstverlening te reproduceren of te blokkeren.

Artikel 3 De Overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Toekomstchat en gebruiker komt tot stand op het moment dat gebruiker zich conform de daartoe bestemde procedure heeft aangemeld dan wel op het moment dat de gebruiker daadwerkelijk gebruik maakt van de dienstverlening.

3.2 De gebruiker heeft niet de mogelijkheid de overeenkomst binnen 7 werkdagen te ontbinden (als bedoeld in artikel 7:46d BW jo. 7:46i lid 5 sub a BW) indien de levering van de SMS dienst door Toekomstchat reeds heeft plaatsgevonden. De gebruiker heeft wel de mogelijkheid de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang te beëindigen door zich af te melden conform de daartoe bestemde procedure welke duidelijk op de website www.Toekomstchat.com is te vinden.

3.3 Toekomstchat behoudt zich het recht voor de overeenkomst ieder moment met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

- het redelijkerwijs niet langer van Toekomstchat verlangd kan worden de overeenkomst in stand te houden.

- de gebruiker gedurende 3 maanden geen gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening.

- de gebruiker zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst niet nakomt.

Indien Toekomstchat de overeenkomst beëindigt zal zij alle gegevens van de gebruiker verwijderen.

3.4 Door aan te melden voor de chatdienst of door gebruik te maken van deze dienst, gaat u akkoord met deze voorwaarden en verklaard u tevens dat u 18 jaar of ouder bent.

Artikel 4 Betaling

4.1 De gebruiker is voor het gebruik van de overeengekomen vorm van dienstverlening het daarbij behorende tarief verschuldigd. De tarieven die behoren bij een bepaalde vorm van de dienstverlening staan in Artikel 4.4 toegelicht. Toekomstchat heeft het recht deze tarieven te wijzigen.

4.2. Het tarief voor de chat is 1 credit/min.

4.3. Het tarief voor 1 credit is afhankelijk van het opgeladen bedrag van 0,85€ – 1,00 €. Deze kunnen opgeladen worden per 10€, 35€ of 99€.

4.4 De gebruiker op voorhand credits op zijn account. De gebruiker heeft het recht niet het opgeladen bedrag terug te vorderen. De gebruiker kan dan gebruik maken van de diensten zolang hij over voldoende credits beschikt.

Artikel 5 Privacy

5.1 Om gebruik te maken van de dienstverlening is het noodzakelijk dat de gebruiker zich aanmeldt volgens de daartoe volgende procedure die op de website duidelijk vermeld staat.

5.2 Gegevens die door gebruik van de dienstverlening kunnen worden gemeten of verzameld worden uitsluitend anoniem verwerkt en gebruikt om de dienstverlening te optimaliseren.